Algemene voorwaarden

 

 Artikel 1 - Definities

1. Consument: diegene die een product of dienst afneemt, zijnde een natuurlijk persoon die

niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Ondernemer: het (onderdeel van het) bedrijf dat lid is van Digikeur en goederen en/of

diensten aanbiedt en meer dan bijkomstig met consumenten (koop)overeenkomsten op

afstand sluit.

3. Overeenkomst: elke overeenkomst die strekt tot verkoop van een goed of dienst op afstand.

 

Artikel 2 - Algemene bepalingen

1. Elke ondernemer onderschrijft de Gedragscode en is gehouden om deze naar letter en

geest na te leven.

2. De Nederlandse wet- en regelgeving, in het bijzonder Boek 7, artikel 46a t/m 46j van het

Burgerlijk Wetboek, is te allen tijde leidend en maatgevend.

 

Artikel 3 - Informatie

1. De website van de ondernemer dient duidelijk het vestigingsadres en inschrijfnummer van

de Kamer van Koophandel te vermelden.

2. De prijs van de goederen of diensten dient duidelijk te worden vermeld, inclusief alle

belastingen. Prijsverhoging na de totstandkoming van een overeenkomst zijn niet

toegestaan tenzij de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke bepaling of de

consument de gelegenheid wordt geboden de overeenkomst kostenloos te ontbinden.

 

 

Artikel 4 - Communicatie

1. De ondernemer dient consumenten in staat te stellen met hem in contact te komen via een

communicatiemiddel die de ondernemer daartoe geëigend lijkt, mits deze niet onredelijk

bezwarend is voor de consument. De ondernemer streeft er te allen tijde naar om

consumenten op een adequate en voortvarende wijze te woord te staan, waarbij kan worden

volstaan met een electronisch berichtsysteem indien deze in redelijkheid en billijkheid een

snel respons jegens de consument garandeert.

 

Artikel 5 - Privacy

1. De ondernemer spant zich maximaal in om de overdracht en opslag van gegevens en

transacties te beveiligen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Persoons- en contactgegevens die door de consument aan de ondernemer worden verstrekt

zullen in beginsel alleen worden aangewend om te komen tot de uitvoering en nakoming

van de overeenkomst, en mogen niet worden verstrekt aan derden.

3. Aanwending van persoons- en contactgegevens voor andere doeleinden zoals commerciële

aanbiedingen is uitsluitend toegestaan met expliciete instemming van de ontvanger en

dient op diens eerste verzoek daartoe te worden gestaakt.

 

Artikel 6 - Aflevering

1. De ondernemer is gehouden het bestelde binnen dertig dagen na de bestelling af te

leveren, bij gebreke waarvan de ondernemer de consument zonder uitstel in kennis dient te

stellen en de mogelijkheid dient te bieden om de overeenkomst kostenloos te ontbinden

met terugbetaling van eventueel door de consument gedane betalingen.

 

Artikel 7 - Zichttermijn

1. Gedurende 14 werkdagen, gerekend vanaf de dag na ontvangst van de goederen heeft de consument
    het recht de koop te ontbinden als de goederen niet aan de verwachting voldoen.

2. Dit herroepingsrecht is niet van kracht voor mondharmonica's.
    Deze kunnen uit hygiëne-overwegingen niet geruild of geretourneerd  worden.

 

Artikel 8 - Terugbetaling

1. Indien een overeenkomst op wettige gronden wordt ontbonden ontstaat er ten gunste van

de consument een terugbetalingsplicht. De ondernemer is gehouden om de door de

consument betaalde bedragen binnen uiterlijk dertig dagen terug te betalen.

 

Artikel 9 - Geschillen

1. In geval van een geschil dient een consument eerst contact op te nemen met de

ondernemer, die binnen redelijke termijn daarop dient te reageren. Indien het geschil niet

naar tevredenheid wordt opgelost kan de consument zich wenden tot Digikeur, die op haar

beurt als bemiddelaar zal optreden tussen de ondernemer en de consument. 

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten! Neem dan Contact met ons op.